005-Procesi i Kreditimit dhe Sistemi Bankar ne Shqiperi

April 9, 2013 Ekonomi  Asnjë koment

FAKULTETI I EKONOMISË

 

 

Procesi i Kreditimit dhe Sistemi Bankar ne Shqiperi

PUNOI:

Elvin Hoxha

Permbajtja

  • HYRJE………………………………………………………………………………………………………………fq 4

 

  • KAPITULLI I

I.1  Sistemi financiar dhe elementët përbërës të tij……………………………………………fq 5

I.1.1  Funksionet e sistemit financiar …………………………………………………………….fq 5

I.1.2  Elementët përbërës të sistemit financiar …………………………………….………..fq 5

I.1.3  Klasifikimi i institucioneve financiare ……………………………………..…………fq 6

I.2  Institucionet  financiare bankare …………………………………………………………..……fq 6

I.3  Institucionet financiare jo bankare ……………………………………………..……………fq 10

I.4  Historiku i sistemit bankar në Shqipëri ……………………………………………………fq 12

I.4.1  Sistemi bankar gjatë periudhës  1913-1944 ………………………………………….fq 12

I.4.2  Sistemi bankar gjatë periudhës  1945 -1990 …………………………………………fq 12

I.4.3  Sistemi bankar gjatë viteve 90-t…………………………………………………..………fq 14

I.4.4  Sistemi bankar pas viteve 90-të …………………………………………………………..fq 14

I.5  Klasifikimi i bankave tregtare …………………………………….…………………………….fq15

 

  • KAPITULLI II

II.1. Veprimtaria kredituese përgjatë  periudhës së tranzicionit  …………………… .fq 17

II.1.1.  Ndikimi i qeverisë në tregun e kredisë ……………………………………………..fq 18

II.1.2.  Ndikimi i institucioneve të tjera të kreditit ……………………………………..fq 19

II.1.3.  Roli i bankave në veprimtarinë kredituese ………………………………………fq 20

II.2. Rreziku që vjen nga rritja e aktivitetit kreditues ……………………………………..fq 21

II.2.1. Problemet më të theksuara të aktivitetit kreditues ……………………………fq 22

II.2.2. Lidhja midis kredive në valutë të huaj dhe atyre në valutë vendase ….fq 23

 

  • KAPITULLI III

III.1. Fazat nëpër të cilat kalon procesi i kreditimit ………………………………………fq 24

III.2. Rreziqet që vijnë nga aktiviteti kreditues……………………………………………….fq 24

III.2.1. Pasojat e kredive të këqija në vendet në tranzicion ………………………fq 25

III.2.2. Pasojat e kredive të këqija në vendin tone …………………………………..fq 26

III.3. Shkaqet që çojnë në rritjen e numrit të kredive me probleme ………………..fq 26

III.4. Ndërhyrja e organizmave ndërkombetare për përmisimin e situates ………fq 27

 

  • KAPITULLI  IV

IV.1. Rregjistri i kredive .Çfarë është Regjistri i Kredive? ………………………………fq 28

IV.2. Përse shërben Regjistri i Kredive? ………………………………………………………….fq 30

IV.3. Pjesëmarrësit dhe funksionimi i Regjistrit të Kredive ……………………………fq 30

IV.4. Informacioni që përmban Regjistri i Kredive …………………………………………fq 30

IV.4.1. Përdorimi dhe marrja e informacionit ……………………………………………fq 30

IV.4.2. Përfitimet e bankave nga Regjistri i Kredive ………………………………….fq 31

IV.4.3. Përfitimet e kredimarrësve nga Regjistri i Kredive ………………………..fq 31

 

  • KAPITULLI V

V.1. Veprimtaria kredituese gjatë vitit 2009 …………………………………………………….fq 31

V.1.1. Financimi i sektorit privat ………………………………………………………………..fq 32

V.1.2. Kredia për individe ……………………………………………………………………………fq 33

V.2. Veprimtaria kredituese gjatë tre mujorit të parë të vitit 2010 …………………….fq 36

V.2.1. Kredia për bizneset ……………………………………………………………………………fq 37

V.2.2. Kredia për individe ……………………………………………………………………………fq 38

V.2.3. Aktiviteti kreditues sipas monedhes …………………………………………………..fq 39

  • KONKLUZIONE …………………………………………………………………………………………….fq 41

 

  • REFERENCA …………………………………………………………………………………………………fq 42

Vendos një përgjigje

Ju mund te perdorni kete HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>